De Regt Bewind

Bewind

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen van cliënt te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. Denk hierbij aan beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen, de beslissing.

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De wet spreekt van een ‘meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen’.

Budgetcoaching

Omgaan met geld, het lijkt makkelijk. U ontvangt maandelijks uw inkomen, betaalt de rekeningen en daarnaast zijn er nog allerhande uitgaven. Groot en klein. U vraagt zich vast regelmatig af waar het geld blijft.

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat vorig jaar 70% van de Nederlandse huishoudens bezuinigd heeft. U vast ook. En toch heeft u financiële zorgen. Dit wordt ervaren als een zware last. De Regt Bewind & Budget kan u helpen door training en coaching.

Overzicht en inzicht in u financiën geeft rust.